Obaveštenje o privatnosti na internet stranici

Poštovani posetioci, 

Dobro došli na našu internet prezentaciju, na kojoj, radi Vaše sigurnosti, želimo da Vas upoznamo sa sledećim informacijama, vezano za prikupljanje, upotrebu i čuvanje Vaših ličnih podataka, kako sledi:

Politika privatnosti, uvodne odredbe

Turistička agencija "Argus Tours" sa sedištem u Beogradu, Balkanska br. 51, matični broj 06677428 PIB 100183496, kao rukovalac podacima o ličnosti, iste prikuplja i obradjuje, odredjujući svrhu i način njihove obrade i odgovorna je da se takvi podaci obradjuju na način koji je u skladu sa važećim pravnim propisima o zaštiti podataka o ličnosti.

Prosledjujući nam svoje lične podatke i informacije Vi potvrdjujete da prihvatate ovo Obaveštenje i saglasni ste da možemo da prikupljamo, koristimo i otkrivamo Vaše lične podatke na način opisan u ovom Obaveštenju, a u protivnom, ukoliko niste sa napred navedenim saglasni, molimo da nam svoje lične podatke ne dostavljate.

Vaše podatke prikupljamo i obradjujemo isključivo u svrhu kvalitetnog pružanja naših usluga, na zakonit, pošten i transparentan način. Obradjujemo samo one podatke koji su nužni za pružanje pojedine usluge, vodeći računa o njihovoj primerenoj zaštiti, posebno obraćajući pažnju na poverljivost i adekvatnu zaštitu podataka klijenata. Takvi lični podaci se odnose prvenstveno na osobe sa kojima "ARGUS TOURS" ima poslovni odnos ili opravdani interes da ih kontaktira, konkretno, naše kllijente, (putnike), potencijalne klijente, korisnike naših usluga, kao i treća lica, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Kada prestane potreba za obradom Vaših ličnih podataka, sve lične podatke brišemo ili ih primenom primerenih tehničkih rešenja anonimiziramo, radi isključivog korišćenja u statističke svrhe.

Llične podatke obradjujemo u skladu sa našim osnovnim načelima i vrednostima, politikom privatnosti i važećim propisima Republike Srbije koji se odnose na zaštitu ličnih podataka.

Ova politika privatnosti jednako se odnosi na lične podatke u digitalnom, odnosno elektronskom obliku, kao i na lične podatke u štampanom obliku, nezavisno od toga da li je reč o digitalnom odnosno elektronskom zapisu. 

Podaci o ličnosti koji se prikupljaju i obradjuju

 • opšti identifikacioni i kontakt podaci, podaci navedeni u Ugovoru o putovanju, ponudi, predugovornom obaveštavanju ili drugim dokumentima koji su povezani sa Ugovorom o putovanju i to: ime, prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, matični broj, broj putne isprave, eventualno zdravstvene podatke, ukoliko se ugovaraju posebni uslovi;
 • podaci o datoj saglasnosti, odnosno pristanku;
 • podaci o zaposlenima neophodni za zasnivanje radnog odnosa i prijavu na obavezno socijalno osiguranje;
 • potvrde o neosudjivanosti lica prilikom zapošljavanja;
 • podaci o ličnosti prikupljeni putem video nadzora iz bezbednosnih razloga;
 • drugi podaci o ličnosti, ukoliko za to postoji pravni osnov.

Vaši lični podaci se prikupljaju u zakonom dozvoljene svrhe, uz Vaš pristanak, ili kada postoji zakonska, ugovorna ili druga osnova za njihovo prikupljanje. Svrhe u koje Vaše lične podatke prikupljamo i obradjujemo mogu biti sledeće:

 • zaključivanje i izvršavanje Ugovora o putovanju ili druge turističke usluge, zaključivanje i izvršavanje Ugovora o radu i drugih zakonom predvidjenih ugovora;
 • evidencije Ugovora o putovanju;
 • informisanje putem direktnog marketinga o uslugama koje turistička agencija pruža;
 • sprečavanje zloupotreba, prevara i sl.

Načela

Kada obradjujemo lične podatke rukovodimo se načelima i pravilima koja su uspostavljena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. To znači da lične podatke isključivo obradjujemo:

 • zakonito, pošteno i transparentno;
 • u posebne, tačno odredjene i zakonite svrhe;
 • koristeći samo tačne, ažurne, primerene i relevantne podatke koji su ograničeni na svrhu u koju se obradjuju;
 • samo onoliko dugo koliko je potrebno radi ostvarivanja svrhe obrade i
 • štiiteći ih od bilo kakve neovlašćene ili nezakonite obrade, te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.

Zaštita podataka o ličnosti

Pristupom na našu internet prezentaciju dajete saglasnost da možemo da koristimo Vaše podatke koje ste ostavili na sajtu. Podatke o korisnicima, prikupljene tokom procesa registracije, strogo čuvamo i koristimo isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti i u skladu sa Zakonom o olbigacionim odnosima.

Navedene podatke ne dostavljamo trećim licima, izuzev u svrhu realizacije ugovorenih usluga, kao i u slučaju da su ti podaci javno poznati, ili u slučaju da postoji izričit nalog sudskog ili upravnog organa Republike Srbije, da takav podatak dostavimo. Ostavljanjem e-maila, imena i sl. pristajete na skladištenje ovih informacija, ali ne i na njihovo dalje plasiranje.

U slučaju da prava ličnosti i /ili druga prava jednog korisnika budu ugrožena od strane drugog korisnika, o tome ćemo obavestiti nadležne organe.

Ako ste mladji od 18 godina, obezbedite saglasnost i dozvolu roditelja ili staratelja, pre nego što nam ostavite bilo kakav lični podatak i informaciju, u protivnom nije dozvoljeno da nam šaljete bilo kakve lične informacije.

Zaposleni u "Argus Tours"-u obradjuju samo one podatke za koje su ovlašćeni, na način i u granicama ovlašćenja, odnosno, isključivo u svrhu za koju su podaci prikupljeni ili za koju se obradjuju. U radu sa ličnim podacima vodimo se "need-to-know" načelom, kako bi osigurali da samo ovlašćeni zaposleni imaju pristup odredjenim ličnim podacima, kroz tačno odredjeno vremensko razdoblje.

Pre uvodjenja novih tehnologija koje se mogu koristiti za obradu ličnih podataka, pristupamo temeljnoj analizi i prilagodjavanju tehničkih i organizacionih mera, kako bi osigurali primenu najviših standarda zaštite ličnih podataka.

Zaposleni u Argus Tours-u štite lične podatke i kao poslovnu tajnu, čak i nakon prestanka radnog odnosa.

Obrada podataka

Sve lične podatke obradjujemo na zakonit način, u skladu sa uslovima, načelima i standardima koje propisuje Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Obradu zasnivamo na posebnim saglasnostima, izvršenju ugovornog odnosa ili poštovanju pravnih obaveza.

Posebnu pažnju posvećujemo obradi posebnih kategorija ličnih podataka, koje obradjujemo povremeno, u slučaju da klijenti nužne potrebe da bi se osigurala zaštita njihovog zdravlja za vreme putovanja.

Vodimo računa da lične podatke prikupljamo neposredno od ispitanika na kojeg se podaci odnose. Prilikom prikupljanja ličnih podataka, ispitanik se uvek obaveštava o razlogu i svrsi obrade ličnih podataka kao i o pravnom osnovu za takvu obradu.

Podaci o ličnosti biće dostupni trećim licima, izvan Rukovaoca, samo u slučaju angažovanja tih trećih lica da vrše pojedine usluge, u kom slučaju se ustupaju samo neophodni podaci radi ostvarenja ugovorenih usluga, i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Kod svakog prenosa ličnih podataka koristimo odgovarajuće zaštitne mere, vodeći računa o posebnostima svakog pojedinačnog slučaja prenosa.

Vaše podatke ne otkrivamo trećim licima, bez Vašeg izričitog traženja i jasno date, nedvosmislene i tačno odredjene saglasnosti, izuzev kada je to potrebno radi ostvarenja ugovorene usluge, ili kada smo na to obavezani pozitivnim propisima.

Podaci o ličnosti se mogu prenositi u druge države i medjunarodne organizacije u svrhu realizacije ugovora.

Izuzetno, Vaše podatke možemo otkriti nadležnim medjunarodnim, državnim ili javnim subjektima ukoliko je to nužno radi ispunjenja zakonskih obaveza, radi zaštite Vaših životnih interesa ili životnih interesa drugih fizičkih lica.

Rokovi čuvanja podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti se čuvaju isključivo onoliko koliko je neophodno za ostvarivanje svrhe za koju su obradjivani. Ukoliko je rok čuvanja podataka o ličnosti propisan zakonom, Argus Tours će zadržati podatke u datom zakonskom roku. Nakon ispunjenja svrhe, odnosno isteka zakonom propisanog roka za čuvanje podataka, isti će biti obrisani.

U skladu sa Zakonom o turizmu sva dokumentacija o prodatim turističkim putovanjima, uključujući i ugovor o putovanju sa fizičkim licima i njihovim podacima se čuvaju u našem rezervacionom sistemu u periodu koje Zakon predvidja, nakon čega se brišu. U odredjenim slučajevima, lični podaci se mogu čuvati i duži vremenski period, za potrebe ispunjenja zakonskih obaveza ili za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima.

Lični podaci o zaposlenima kao i o bivšim zaposlenima čuvaju se trajno u kadrovskoj evidenciji, u skladu sa propisima o evidencijama u oblasti rada.

Prava lica na koja se odnose podaci u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Lice na koje se podaci odnose ima pravo na informisanje, pristup podacima o ličnosti koje obradjujemo, te u tom smislu ima pravo da zahteva ispravku, ažuriranje, brisanje podataka kao i ograničenje obrade. Lice na koje se podaci odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor Argus Tours-u, na obradu podataka o ličnosti, koji se na njega odnose. Pored toga, lice na koje se podaci odnose, ima pravo na prenosivost podataka o ličnosti, odnosno pravo da podatke koje je prethodno dostavilo rukovaocu, od njega primi, a radi prenosa drugom rukovaocu, kao i pravo da njegovi podaci budu neposredno preneti drugom rukovaocu, ukoliko je to tehnički izvodljivo i ukoliko je, prema proceni rukovaoca, obezbedjena potrebna bezbednost podataka o ličnosti.

Lice na koje se podaci odnose ima pravo da uloži pritužbu nadležnom organu, Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, na obradu podataka, ukoliko smatra da se njegovi podaci o ličnosti ne obradjuju u skladu sa pozitivnim propisima. Zahtev za ostvarivanje navedenih prava možete podneti: neposredno, pisanim putem u našoj poslovnici na adresi Beograd, Balkanska br. 51, sa naznakom za lice ovlašćeno za zaštitu podataka o ličnosti, putem pošte na istu adresu ili elektronskom poštom na e-mail: dragana.ralevic@argus.rs.

U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu Vaših ličnih podataka za potrebe direktnog marketinga, nakon čega će se, bez odlaganja, prestati sa obradom Vaših podataka u tu svrhu.

Prigovor možete izjaviti i na obradu Vaših ličnih podataka koji su neophodni za izvršavanje zakonom propisanih ovlašćenja ili za potrebe ostvarivanja legitimnih interesa Argus Tours-a, nakon čega se Vaši lični podaci neće obradjivati, osim ukoliko je pozitivnim propisima uredjeno drugačije. Ako smatrate da je došlo do povrede podataka o ličnosti ili kršenja Vaših prava, imate pravo da se obratite nadležnom nadzornom organu – Povereniku za zaštitu informacija od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Lice za zaštitu podataka o ličnosti Rukovaoca je: Dragana Ralević, kontakt tel. 011/761 76 60, lok.137, e-mail: dragana.ralevic@argus.rs.

Obaveze lica za zaštitu podataka o ličnosti su predvidjene čl. 58. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Politika kolačića (Cookies)

Cookies (Kolačići) su tekstualne datoteke, postavljene u računar lica koje je posetilo sajt, u svrhu prikupljanja standardnih informacija, u vezi sa prijavljivanjem na sajt i ponašanja toga lica tokom boravka na sajtu, a koje mogu biti poslate internet pretraživaču koje to lice koristi. Navedene informacije se mogu prikupljati i obradjivati automatski posredstvom Kolačiča ili sličnih tehnologija.

Korisnici koji su zabrinuti zbog korišćenja Kolaćića i privatnosti, mogu podesiti internet pretraživač da ih obavesti kada primi Kolačić, kao i da odbije Kolačiće koje pokušavaju da pošalju druge veb stranice. Korišćenje sajta je omogućeno u potpunosti i bez pristanka na korišćenje Kolačića.

Druge internet stranice

Naša internet stranica može da sadrži veze ka drugim internet stranicama koje su izvan naše kontrole i nisu pokrivene ovim Obaveštenjem. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbedjenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas, koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše, te Vam savetujemo da se upoznate sa politikama privatnosti i uslovima bilo kojih internet stranica na koje ulazite.

Ako imate bilo kakvih komentara, upita ili zahteva koji se odnose na upotrebu Vaših ličnih podataka ili bilo kakvih pitanja o ovom Obaveštenju, kontaktirajte nas preko kontakt podataka koji su ovde sadržani.

Izmene ove Politike

Povremeno proveravajte sadržinu ovog Obaveštenja da biste imali saznanje o eventualnim izmenama. Iako zadržavamo pravo izmene ili dopune ove Politike, obezbedićemo Vam obaveštenje na ovoj internet stranici o svim značajnijim izmenama u razumnom roku.

Vrh stranice